ZAPROSZENIE DO KLASY SPORTOWEJ

ZAPROSZENIE

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 24) we Wrocławiu informuje, że w roku szkolnym 2020/21 utworzona będzie w naszej szkole ogólnodostępna:

klasa sportowa (czwarta) o profilu koszykówka/judo.

Klasa ta organizowana jest pod patronatem

1KS Ślęza Wrocław – KOSZYKÓWKA / TIGERS Wrocław – JUDO

O przyjęcie do szkoły podstawowej – klasy sportowej może się ubiegać kandydat, który:

  1. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  2. uzyskał odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej,
  3. posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony www szkoły);
  2. dwie podpisane fotografie;
  3. oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – lekarz sportowy – DOSTARCZYĆ DO 3.07.2020

Terminy rekrutacji:

do 19 czerwca 2020 prosimy o przesłanie drogą elektroniczną podań o przyjęcie do klasy sportowej wraz z zaświadczeniem lekarskim pod adres mail: sekretariat@sp24.nazwa.pl

termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej:

22.06.2020 – Poniedziałek – 16.00

                                              23.06.2020 – Wtorek – 16.00

(sala sportowa przy szkole SP 24 Wrocław ul. Częstochowska 42)

od 24.06.2020 następuje udostępnienie wyników z testu sprawności fizycznej (informacja w sekretariacie szkoły);

07.2020 do godziny 1500 składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw;

07.2020 do godziny 1500 ogłoszenie listy dzieci przyjętych do czwartej klasy sportowej.

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ – pdf

Categories :

SP24