Nauczanie zdalne klas 1-3

Realizując nauczanie zdalne, w celu wykluczenia kolizji z lekcjami klas starszych (np. rodzeństwo i jeden komputer), wprowadzamy zasady funkcjonowania klasa 1-3 aby umożliwić wszystkim domownikom nauczanie zdalne:

 1. Od poniedziałku klasy 1-3 pracują w następujący sposób:
  1. poniedziałek – od godz. 12:00 – do godz. 15:00
  2. wtorek – od godz. 12:00 – do godz. 15:00
  3. środa – od godz. 12:00 – do godz. 15:00
  4. czwartek – od godz. 12:00 – do godz. 15:00
  5. piątek – od godz. 12:00 – do godz. 15:00
 2. W tym czasie nauczyciel organizuje zajęcia zdalne dla swojej klasy w wyznaczonych dla każdego poziomu godzinach.
  1. klasy 1 – od godz.12:00-13:00
  2. klasy 2 + 3d – od godz. 13:00-14:00
  3. klasy 3 – od godz. 14:00-15:00
 3. Udział dziecka w zajęciach zdalnych odbywa się w miarę możliwości dostępu do sprzętu.
 4. Nauczyciele będą wysyłać na początku tygodnia materiał do realizacji na cały tydzień poprzez dziennik lub pocztę. Wykonywanie zadań jest obowiązkowe. O formie sprawdzania wykonanych zadań decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
 5. Od 09. 11. jest brana pod uwagę frekwencja uczniów i zaznaczana w dzienniku elektronicznym. Obecność ucznia będzie potwierdzana przez Wychowawcę poprzez udział w zajęciach zdalnych jeżeli jest taka możliwość, jeżeli nie to wysyłacie Państwo informację na maila Wychowawcy, że uczeń pracował w danym dniu nad zadaniami.
 6. Zajęcia z religii będą odbywały się wg planu ustalonego przez Panią Katechetkę, która ustali harmonogram lekcji z poszczególnymi klasami . Informacja ta zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny lub pocztę.
 7. Zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się wg planu ustalonego przez Panią A. Pocałuń, która ustali harmonogram lekcji z poszczególnymi klasami. Informacja ta zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny lub pocztę.
 8. Sposób prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego zostanie przedstawiony przez Panią J. Marciniak. Informacja ta zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny lub pocztę.

ŚWIETLICA

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.11.2020 szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów klas 1-3 w godzinach od 7:00-17:00, których rodzice sa zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym proszę wypełnić deklarację uczestnictwa dziecka z klas 1-3 w zajęciach opiekuńczych w świetlicy , określić godziny pobytu dziecka i korzystania z obiadów (DEKLARACJA DO PODBRANIA NA STRONIE SZKOŁY) – zakładka informacje.

Informujemy, że ze względów organizacyjnych obiad nie będzie wydawany w poniedziałek 09.11.2020(nie wiemy ile będzie chętnych dzieci).
Osoby, które nie będą chodziły na świetlicę i korzystały z obiadów w czasie zamknięcia szkoły – nadpłata za obiady będzie odliczona.
Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci, które będą korzystały ze świetlicy w poniedziałek w obowiązujących dotychczas godzinach ze względów organizacyjnych.