ZARZĄDZENIE NR 240/ZSP14/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrocławiu z dn. 06.11.2020r.
DOTYCZĄCE – zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2019 r., poz. 1148)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)
  • ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związków z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871)

Zarządzam co następuje:

& 1
Organizowanie zajęć stacjonarnych sportowych przez nauczycieli wychowania fizycznego w klasach sportowych – 5b, 6b, 7b od dnia 09.11.2020.

& 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 www.sp24.wroclaw.pl i w dzienniku elektronicznym.

& 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.11.2020r.
dyr. Robert Siwy