WOLONTARIAT

Idea wolotariatu

 • Angażowanie  do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.
 • Rozwijanie  postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Aktywizowanie do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym   i akcyjnym.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 • Promocja idei wolontariatu w szkole.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka  i włączanie się w ich rozwiązywanie.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 • Zwiększanie samodzielności i efektywności działania uczniów.
 • Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.

Obszary działania wolontariatu

 • spotkania, szkolenia, gazetki itp.
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi itp.
 • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje itp,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła.
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych  i wychowawczych itp.
 • pomoc w bibliotece szkolnej
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.